...

Політика конфіденційності

Зацим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, якаприйняла умови даного Договору публічної оферти-Покупець, з іншого боку, даліразом-Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі —Договір),адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії якихрозміщені у відповідному розділі Веб-сайту Foodforyou.com.ua (надалі Веб-сайту)


Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту Foodforyou.com.ua та Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені навідповідних сторінках Веб-сайту Foodforyou.com.ua,приймають умови цьогоДоговору про нижченаведене.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1.Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту Foodforyou.com.ua увідповідному розділі кнопки “Купити”, означає, що Покупець, незалежно від статусу(фізична особа, юридичнаособа, фізична особа—підприємець), згідно чинногоміжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови Договорупублічної оферти, які вказані нижче.

1.2.Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільногокодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно відстатусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа—підприємець). При повнійзгоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформленнязамовлення, оплати та доставки товаруПродавцем, відповідальності занедобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.


1.3.Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “Купити зараз”,яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє домоменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4.Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та,в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнароднимдоговором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України,встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, тозастосовуються правила міжнародного договору.


2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

 

«Договір публічної оферти»-публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті,спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

 

«Акцепт»-прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару,зображення якого розміщено на Веб-сайті,шляхом додавання його у віртуальнийкошик та відправлення Замовлення.

 

«Товар»-предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідніпредмети, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на Веб-сайті.розміщена пропозиція Продавця.


«Покупець»-будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт greenforyou.online та мають намір придбати той чи інший Товар

 

.«Продавець»- - ФОП Черніков Олександр Петрович, код ЄДРПОУ 3037602431, що є розповсюджувачем Товару та за допомогою Веб-сайту Foodforyou.com.ua мають намір його продати.

 

«Замовлення»-належно оформлена та розміщена на Веб-сайті заявка Покупця накупівлю Товарів, що адресується Продавцю.

 

«Законодавство»-встановлені українським або міжнародним законодавс"твомнорми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

 

«Істотний недолік Товару»–недолік, який робить неможливим чи недопустимимвикористання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з винивиробника ( Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних відспоживача причин.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

3.1.Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором,продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповіднійсторінці Веб-сайту,а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначенихцим Договором, придбати Товар і сплатити за ньогокошти.


3.2.Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, неперебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.


3.3.Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чиудаваноюугодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.


3.4.Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійсненнягосподарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають тадіють в процесі виконання цього Договору, а такожгарантує, що має право навиробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності звимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність увипадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізаціїТовару.


4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ Продавця


4.1.Продавець зобов’язаний:· виконувати умови даного Договору;· виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;· передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту,оформленим Замовленням і умовами даного Договору;· перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування наскладі;· повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейськихзамовлень картками типуMastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestroшляхом інформування в даному договорі.

4.2.Продавець має право: в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором увипадку порушення Покупцем умов цього Договору.


5.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ


5.1.Покупець зобов’язаний:· своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;· ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Веб-сайті;· при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку,впевнитися у цілісностіта комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявленняпошкоджень чи неповної комплектації Товару–зафіксувати їх в акті, який разом ізПокупцем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.


5.2.Покупець має право:· оформити замовлення навідповідній сторінці Веб-сайту;· вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;· на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейськихзамовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic,Maestro.


6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


6.1.Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту greenforyou.online шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогоюнатискання кнопки“Купити зараз”, або зробивши замовлення по електронній пошті,чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту.


6.2.Строк формування Замовлення до 3 ( три ) робочих днів з моменту йогооформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день,строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.


7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ


7.1.Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається навідповідній сторінці Веб-сайту. Ціна Договору визначається шляхом додавання цінвсіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, якавизначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цьогоДоговору.

 

7.2.Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чиноменклатури товару

 

.7.3.Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

 

1)за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, щовказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачуєЗамовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100%передплати).

 

2)накладним платежем при отриманні Замовлення в представництві службидоставки на території України

 

3)Кредитною карткою наступного типу:· Visa· Visa Electron· Mastercard· Mastercard Electronic· Maestro

 

4)будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.Примітка.При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливостягування додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцемзамовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплатіПокупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron,Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту у відповідномурозділі кнопки «Купити зараз» означає, що Продавець повідомив Покупця проможливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейськихзамовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic,Maestro.


8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ


8.1Покупецьотримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто.Порядок оплати та отримання зазначений на відповідній сторінці Веб-сайту.


8.2.При доставці Товарів в інші міста України чи на території іншої країни, щовиконується іншими Службами доставки(далі Компаніями-перевізниками) Покупецьу повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажівцими Компаніями-перевізниками.


8.3.Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, якийдоставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власнимрозписом у товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або увидатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантуєвідвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній і оплаченійПокупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару і в належному(робочому) стані і якості.


8.4.У разі відсутності Покупця за адресоюдоставки, вказаної Покупцем в заявці абовідмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причини, при доставцікур'єром Компанії-перевізника, Товар повертається в торговий центр відвантаження.Оплата за послуги Компанії-перевізника вираховується ізсуми, перерахованоїПокупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа,відправленого на e-mail: greenforyou.food@gmail.com із зазначенням розрахунковогорахунку, на який повинні бутиповернуті грошові кошти.Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець можез'ясувати за контактними даними в розділі Контакти.


9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ


9.1.Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець маєправо на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи днякупівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару із врахуванням положень законодавства про підстави та перелікТоварів, що непідлягають обміну (поверненню).


9.2.Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюєтьсявідповідно до розділу Сайту «Обмін та повернення» з урахуванням правил та умовперевізника або кур’єра, які діють на території України.


9.3.У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупецьзобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бутипідписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару або Продавця. Приможливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото-або відеозйомки.Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера(представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) провиявлені недоліки та домовитися про заміну Товару.


9.4.Сторонипогодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаноїпроцедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані –без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.


10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


10.1.Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цьогоДоговору в порядку, передбаченому цим Договором і, чинним міжнародним таукраїнським законодавством.


10.2.У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору,за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторонизобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійногопорядку. Термін розгляду претензії —7 (сім)робочихднів від дати її отримання. Поспорах у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійногопорядку не потрібно.

 

10.3.Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язкуз ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення абонедійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно міжнародного таукраїнського матеріального і процесуального права.


11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


11.1.Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїхзобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконаннябуло викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами,дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цьогоДоговору, що носять непередбачений і невідворотний характер. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки,пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені),заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями абонесприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючирозподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставинибезпосередньо вплинули на виконання цього Договору.


11.2.Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншуСторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а такожпротягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або іншийвідповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованимза місцем виникнення форс-мажорних обставин.


11.3.Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладеновиконання через перерахованих обставин.


11.4.Якщочерез дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договорувнаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточнівзаєморозрахунки.


12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ


12.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупцявикористовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправленняповідомлення Продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламнихповідомлень і т.д.).


12.2.Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті (заповненняреєстраційної анкетичи анкети зворотного зв’язку) Покупець добровільно надаєзгоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, щостають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробкизамовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення,надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою,мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції,розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту greenforyou.online. Для цілей,передбачених цим пунктом, Покупцю мають право направлятися листи,повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а такожвідправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкетітелефонний номер.


12.3.Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у томучислі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення проце), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у мірунеобхідності). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційнимпартнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньоїобробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентногодержавного органу).


12.4.У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів,надіславши його на поштову або електронну адресу.


12.5.Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, щонадається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальністьза достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

 

 

   Your Cart
   Your cart is emptyReturn to Shop

   Ми отримали Вашу заявку

   Наш менеджер сконтактує з вами протягом 30 хв.

   Замовити

   Залиште свої контактні дані, наш менеджер зв'яжется з вами!